A. Tilbud

Afgivne tilbud, der altid skal være skriftlige, er gældende i 30 dage regnet fra afgivelse af tilbuddet, medmindre andet fremgår af tilbud/aftale. Alle priser i tilbud og ordrebekræftelser er altid ekskl. moms.

B. Leveringsbetingelser

Opgivne leveringsbetingelser er fastsat efter vort bedste skøn, men er uden forbindende for os, og forsinkelser berettiger ikke til andre misligholdelsesbeføjelser end at hæve købet, og dette kun såfremt forsinkelsen er væsentlig. Oplyste leveringstider er ab fabrik.

Medmindre andet er aftalt, sker levering ab fabrik for købers regning og risiko. Uanset om Merkur Skilte ApS afholder udgifterne til varens transport, bærer køber således risikoen for hændelige begivenheder der rammer varen efter leveringen. Køber må selv drage omsorg for eventuel tegning af forsikring mod transportrisici. Køber indhenter selv tilladelser til montering af skilte, facader m.v.

Leveringstiden er under forbehold for strejke, lockout, driftsforstyrrelser, forsinkelser fra vore leverandører samt andre omstændigheder, der ikke kan tilskrives os. I forbindelse med specialopgaver (serigraffiske opgaver eller kold- og varmudstansning) forbeholder vi os ret til en over- eller underlevering på 10%.

Merkur Skilte ApS kan annullere en tidligere bekræftet ordre, såfremt køber har et uafklaret økonomisk mellemværende med Merkur Skilte ApS.

C. Forsendelse

Forsendelsesmåden vælges af os efter bedste skøn, såfremt kunden ikke udtrykkeligt foreskriver andet.

Ved ekspres- og flyforsendelser, eller hvis køber ønsker en forsendelsesmåde, der afviger fra vor normale forsendelsesmåde, forbeholder vi os ret til at debitere køber den fulde fragtomkostning.

D. Fakturering og betaling

Betalingsbetingelserne er netto kontant, medmindre andet skriftligt er aftalt.

Ved overskridelse af forfaldstidspunktet pålignes fakturabeløbet 2,0% pr. påbegyndt måned samt administrationsgebyr. Vi forbeholder os ret til at ændre rentesatsen, såfremt der sker ændringer i diskontorentesatsen. Indbetalinger dækker forlods eventuelle skyldige renter.

E. Reklamation

Køber skal kontrollere varen straks ved modtagelsen, og eventuel reklamation skal finde sted senest 8 dage fra modtagelse af varen.

Medmindre andet er skriftligt aftalt, skal defekte varer, hvorover der reklameres, omgående returneres til Merkur Skilte ApS i samme stand som de blev modtaget.

Reklamationen berettiger ikke køber til at tilbageholde betaling for den leverede vare.

Merkur Skilte ApS vil ikke kunne afkræves erstatninger m.v., der overstiger varens værdi. I forbindelse hermed skal det udtrykkeligt bemærkes, at Merkur Skilte ApS ikke hæfter for driftstab eller andre indirekte tab, der måtte skyldes udeblivende, forsinkede, mangelfulde eller andre ufuldstændige leverancer. Køber faktureres altid for udarbejdelse af logo, udkast og ideoplæg. Fejl som ikke er rettet af køberen i sidste godkendte korrektur, forpligter ikke Merkur Skilte ApS.

F. Returnering

Leverede varer tages kun retur efter forudgående aftale. Krediteringen sker med 75% af den fakturerede værdi. For varer, der returneres uden forudgående aftale, nægtes modtagelse. Returnering sker for købers regning. Specielt forarbejdede emner, specielt hjemkøbte varer samt lagervarer, der er opskåret efter mål, tages ikke retur. I forbindelse med tekstiltryk erstattes kundens egne tekstiler/emner ikke ved fejltryk.

G. Ejendomsret

Hvad Merkur Skilte ApS har tilvejebragt til brug for leverancen såsom forarbejder, reproduktions- og trykmedia, bl.a. film, værktøj som f.eks. stanse-, prægeværktøj og lignende samt de hos os elektronisk lagrede materialer (logos, designs, tekster, billedmotiver m.v.) er Merkur Skilte ApS ejendom og kan ikke efter arbejdets udførelse kræves udleveret. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte måtte være særskilt faktureret.

Ejendomsretten over salgsgenstanden forbliver hos Merkur Skilte ApS indtil hele købesummen med renter, omkostninger m.v. er fuldt indbetalt.

H. Produktansvar

For skade på person eller ting hæfter sælger i det omfang, erstatningsansvar kan pålægges denne. Sælger påtager sig dog i intet tilfælde ansvar for driftstab, tidstab avancetab eller lignende indirekte tab. Leje af biler, tabt arbejdsfortjeneste, kan ej heller give decorde eller afslag i prisen på dette grundlag.

I. Tvist

Eventuelle uoverensstemmelser vedrørende Merkur Skilte ApS leverancer eller vedrørende forståelse af nærværende salgs- og leveringsbetingelser søges løst ved forhandling mellem partnere.

Hvis disse forhandlinger ikke fører til resultat, vil en evt. retssag skulle anlægges ved dansk domstol og afgøres i henhold til dansk lov.

 

Ovennævnte salgs- og leveringsbetingelser pr. 17. januar 2020 kommer til anvendelse, såfremt ikke andet skriftligt er aftalt Merkur Skilte ApS og køber imellem.